BURDA International CZ s.r. o.
Přemyslovská 2845/43 • 130 00 Praha 3 • Tel. +420 221 589 111 • Fax. +420 221 589 368


Obchodní podmínky společnosti BURDA International CZ s r.o. platné pro spolupráci v rámci projektu „Dny Marianne 2022“ pro subjekty s provozovnami a e-shopy provozovanými na území České a Slovenské republiky

1. Obecná ustanovení

1.1       Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující:

Agentura:

Mediální zástupce Partnera, jehož přesné označení je uvedeno v Závazné rezervaci, kterou Agentura podepisuje za Partnera, popř. spolu s Partnerem. Agentura je na základě samostatné smlouvy uzavřené s Partnerem oprávněna Partnera zastupovat v oblasti marketingu a PR.

Akce:

Dodavatelem organizovaná nákupní akce nazvaná Dny Marianne, která proběhne ve dnech 22.– 24.4. 2022 v České republice a na Slovensku. Podstatou Akce je nabídnout Kupujícím možnost zvýhodněného nákupu ve vybraných provozovnách a / nebo na e-shopu Partnera, ve kterých Kupujícím Partner poskytne předem konkrétně stanovenou slevu/dárek/službu. Cílem akce z pohledu Partnera je podpora prodeje výrobků a služeb Partnera.

Aplikace DM:

Mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím může Kupující za poplatek získat seznam nabídek a Slevové kupony do vybraných provozoven a Slevové kódy do zúčastněných e-shopů.

Časopis / Časopisy:

Magazín Marianne nebo Marianne Bydlení (podle specifikace časopisu uvedené v Závazné rezervaci), jejichž vydavatelem je Dodavatel.

Dodavatel:

BURDA International CZ s.r.o., IČ: 152 73 598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00. Dodavatel je českou právnickou osobou, společností s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 1405.

Event Manager:

Klientské webové rozhraní provozované Dodavatelem, jehož prostřednictvím je Partnerovi umožněno vyplnit a odeslat údaje potřebné pro účast na Akci, včetně konkrétní specifikace nabídky plnění ve vztahu ke Kupujícím, a doručit Dodavateli v elektronické podobě prostřednictvím elektronické sítě podklady, jejichž předání je pro realizaci plnění Dodavatele v rámci Akce nezbytné. Rozhraní Event Manageru je dostupné od 3.1. 2022 na adrese https://akce.burda.cz/.

Kupující:

Každý, kdo v průběhu Akce, tedy ve dnech 22.– 24.4. 2022 v České republice a na Slovensku předloží v provozovně Partnera Slevový kupon, nebo Slevový kód v případě e-shopu, z Časopisu či z Aplikace DM a splní podmínky na něm uvedené.

Modul:

Prezentace Partnera v Časopisech dle zvoleného formátu o značce a poskytované slevě, dárku či službě poskytované v provozovně po předložení Slevového kuponu a/nebo na e-shopu po předložení Slevového kódu, obsahující případné další podmínky potřebné pro získání slevy.

Partner:

Klient Dodavatele, který se účastní Akce a jehož přesné označení je uvedeno v Event Manageru a Závazné rezervaci.

Slevový kód:

Kód umístěný v Časopisech či Aplikaci DM, při jehož zadání je (při splnění případných dalších podmínek uvedených v Modulu pro e-shop) Partner povinen ve svých e-shopech poskytnout Kupujícímu blíže specifikovanou slevu, dárek, či službu.

Slevový kupon:

Papírový kupon umístěný v kupónové knížce, která je součástí Časopisu či elektronický kupon obsažený v Aplikaci DM, při jehož předložení je Partner povinen ve vybraných provozovnách poskytnout Kupujícímu slevu, dárek či službu, která je na něm přesně specifikovaná, a který případně obsahuje další podmínky, které je Kupující povinen splnit pro získání slevy

Strany:

Dodavatel, Partner, případně Agentura.

Závazná rezervace:

Smluvní dokument vystavený Dodavatelem Partnerovi (případně Agentuře) za účelem účasti na Akci, obsahující potřebné údaje včetně podrobné specifikace nabídky Partnera ve vztahu ke Kupujícím. obsahující podrobnou specifikaci plnění Partnera (příp. Agentury) poskytovaného v rámci Akce.

1.2       Veškeré vztahy mezi Dodavatelem a Partnerem, které nejsou těmito Obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Předmět Obchodních podmínek

2.1       Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Dodavatele a Partnera, případně Agentury při poskytování plnění v rámci realizace Akce.

2.2       Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny Partnery a Agentury, kteří svým podpisem připojeným k Závazné rezervaci vyjádří souhlas s údaji a podmínkami uvedenými v Závazné rezervaci a v těchto Obchodních podmínkách. Podpisem Závazné rezervace ze strany Dodavatele a Partnera nebo Agentury dochází k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je závazek každé ze smluvních stran poskytnout plnění specifikované v Závazné rezervaci a těchto Obchodních podmínkách („Smlouva“). Schválené specifikace v Event Managerovi jsou pro strany po schválení Závazné rezervace také závazné.

2.3       Partner a Agentura nejsou oprávněni Závaznou rezervaci přijmout s jakýmikoli svými doplňky nebo výhradami; takové přijetí se považuje za její odmítnutí.

2.4       Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o účasti Partnera nebo Agentury na Akci. Dodavatel je oprávněn odmítnout účast Partnera nebo Agentury na Akci z jakéhokoliv důvodu, zejména při naplnění kapacity Akce.

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Práva a povinnosti Dodavatele

3.1       Dodavatel je povinen:

a)       Propagovat Akci v Časopisech a v rámci reklamních kampaní na Časopisy v / na jiných médiích.

b)       Poskytnout Partnerovi dle odst. 5.1. těchto Obchodních podmínek prostor o velikosti 1/6, 1/3, 2/3 nebo 1/1 inzertní strany v časopise Marianne 4/2022 nebo Marianne Bydlení 4/2022 v sekci věnované prezentaci partnerů Akce, a to formou prezentace nabídky Partnera na Akci. Umístění prezentace záleží na Dodavateli. Dále se Dodavatel zavazuje uveřejnit v Aplikaci DM seznam provozoven a případně i eshopů Partnera, ve kterých Akce probíhá (včetně adres a otevírací doby).

c)       Poskytnout Partnerovi prostor na webové stránce Akce věnované prezentaci nabídky partnera na Akci včetně prezentace a uvedení kontaktních údajů Partnera, případně provozoven Partnera, ve kterých Akce probíhá.

d)       Zajistit dle návrhu Dodavatele zpracování grafické podoby a následnou výrobu Modulu Partnera pro provozovnu (provozovny);. Logo, typ písma a/nebo „firemní barvy“ Partnera nemohou být použity jako součást grafického návrhu a Dodavatel není povinen je použít. Partner je povinen se k návrhu vyjádřit do 24 hodin od jeho doručení v pracovních dnech. V případě, že se Partner nevyjádří k návrhu v požadované lhůtě, návrh je považován za Partnerem odsouhlasený. Partner je oprávněn odmítnout návrh pouze v případě obsahových chyb či nekvalitního zpracování. Subjektivní nesouhlas s grafickou podobou není důvodem k odmítnutí návrhu. Partner je oprávněn požadovat maximálně 3 korektury návrhu.

e)       Zajistit dle návrhu Dodavatele grafické zpracování a následnou výrobu Slevového kuponu Partnera pro provozovnu (provozovny) s obsahovými náležitostmi uvedenými v čl. 1.1 těchto Obchodních podmínek. Logo, typ písma a/nebo „firemní barvy“ Partnera nemohou být použity jako součást grafického návrhu a Dodavatel není povinen je na Slevovém kuponu použít. Partner je povinen se k návrhu zpracovanému Dodavatelem vyjádřit do 24 hodin od jeho doručení v pracovních dnech. V případě, že se Partner nevyjádří k návrhu v požadované lhůtě, návrh je považován za Partnerem odsouhlasený. Partner je oprávněn odmítnout návrh pouze v případě obsahových chyb či nekvalitního zpracování. Subjektivní nesouhlas s grafickou podobou není důvodem k odmítnutí návrhu. Partner je oprávněn požadovat maximálně 3 korektury návrhu.

f)       Zajistit dle návrhu Dodavatele zpracování grafické podoby a následnou výrobu Modulu Partnera pro e-shop; Logo, typ písma a/nebo „firemní barvy“ Partnera nemohou být použity jako součást grafického návrhu a Dodavatel není povinen je použít. Partner je povinen se k návrhu vyjádřit do 24 hodin od jeho doručení v pracovních dnech. V případě, že se Partner nevyjádří k návrhu v požadované lhůtě, návrh je považován za Partnerem odsouhlasený. Partner je oprávněn odmítnout návrh pouze v případě obsahových chyb či nekvalitního zpracování. Subjektivní nesouhlas s grafickou podobou není důvodem k odmítnutí návrhu. Partner je oprávněn požadovat maximálně 3 korektury návrhu.

g)       Uveřejnit Modul a Slevový kupon pro provozovnu nebo Modul se Slevovým kódem pro e-shop Partnera ve speciální příloze Dny Marianne ve vydání č. 4/2022 Časopisu a v Aplikaci DM, které budou výslovně označeny v Závazné rezervaci.

h)       Dodat Partnerovi propagační materiály (plakáty/samolepky; čočky na bezpečnostní brány dodá Dodavatel pouze na vyžádání Partnera, pokud si Partner o čočky na bezpečnostní brány nepožádá, Dodavatel je nebude Partnerovi poskytovat) s logem Dny Marianne pro propagaci Akce, a to v přiměřeném množství pro určité vybrané provozovny Partnera, ve kterých bude Akce probíhat. Partner zadává do Event Manageru vybrané provozovny, kam má Dodavatel propagační materiály doručit nejpozději do 31.1. 2022; po tomto datu Dodavatel dodává propagační materiály v počtu dle svého uvážení na adresu centrály Partnera. Partner následně propagační materiály na vlastní náklady rozešle do svých provozoven, ve kterých bude Akce probíhat. Partner nese náklady na distribuci a dopravu propagačních materiálů i v případě, kdy v Event Managerovi zadá chybné či neexistující adresy. Dodavatel upozorní Partnera emailem odeslaným na Partnerem poskytnutý emailový kontakt, k jakému dni mají propagační materiály dorazit na adresu Partnera. Pokud propagační materiály nedorazí Partnerovi nejpozději do 8. 4. 2022, je Partner povinen ihned informovat Dodavatele a dohodnout se s ním na náhradním zaslání. Pokud Partner Dodavatele neinformuje, ztrácí nárok na obdržení propagačních materiálů.

4. Práva a povinnosti Partnera

4.1       Partner je povinen:

a)       Dodat Dodavateli grafické podklady pro zpracování Modulu, tedy produktovou fotografii v tiskové kvalitě 300 DPI, text s kompletní nabídkou a kompletní seznam adres všech provozoven Partnera, ve kterých bude Akce probíhat, včetně otevírací doby a kontaktních údajů, a to nejpozději do 28.1.2022 v elektronické podobě nahráním na https://akce.burda.cz/.

b)       Pokud Partner nedodá Dodavateli grafické podklady řádně (tj. takovým způsobem, v takovém formátu a takových parametrů, jak uvádějí tyto Obchodní podmínky a příslušná technická specifikace) a včas, není Dodavatel povinen Modul Partnera vypracovat a uveřejnit. Pokud Dodavatel z důvodu prodlení Partnera s dodáním podkladů určitou plochu Partnerovi neposkytne a prezentaci Partnera na této ploše neuveřejní, je oprávněn na Partnerovi požadovat smluvní pokutu dle odst. 7.1. těchto Obchodních podmínek.

c)       Umístit v provozovnách Partnera viditelně promo materiály propagující Akci, které budou Partnerovi předány Dodavatelem, konkrétně samolepku/poster na sklo do výlohy provozoven Partnera, a to po dobu celkem 14 dnů před zahájením Akce a po celou dobu trvání Akce až do jejího skončení, tj. od. 8. do 24.4. 2022.

d)       Ve dnech konání Akce, tj. v období od 22.4. do 24.4. 2022 v České republice i na Slovensku, poskytnout Kupujícímu při nákupu v provozovně (od počátku otevírací doby) nebo na e-shopu (od 00:01 hod příslušného dne) Partnera plnění uvedené v Aplikaci DM či Časopisech (konkrétně na Slevovém kuponu při nákupu v provozovně či v Modulu pro e-shop po zadání Slevového kódu při nákupu na e-shopu). Partner není oprávněn svévolně měnit, nebo dokonce zrušit po dobu trvání Akce slíbené plnění poskytované Kupujícímu.

e)       Dodržet ve dnech 22.– 24.4. 2022 v České republice a na Slovensku otevírací dobu obvyklou pro tyto dny (pátek, sobota, neděle), popř. otevírací dobu prodloužit, nikoliv však zkrátit; otevírací dobu je Partner povinen předem oznámit Dodavateli (vyplnit na stránkách https://akce.burda.cz/ v záložce Pobočky); otevírací doba bude uveřejněna na speciální microsite Akce nebo v Aplikaci DM v adresáři provozoven.

f)       V případě, že z důvodu vyčerpání zásob nebude moci Partner poskytnout Kupujícímu slíbené plnění, je povinen poskytnout plnění jiné, co nejpodobnější původnímu, a to minimálně ve stejné nebo vyšší hodnotě, jako plnění původní. Pokud to bude možné, dá Partner v takovém případě Kupujícímu vybrat z několika variant náhradního plnění.

g)       Oznámit Dodavateli úspěšnost podpory prodeje, zejména sdělením údaje, kolik Kupujících splnilo podmínky uvedené na Slevovém kuponu, resp. v Modulu pro e-shop, a požadovalo a obdrželo slíbené plnění, a to nejpozději do 23. 5. 2022 prostřednictvím aplikace na https://akce.burda.cz/.

h)       Poskytnout minimální slevu na celý sortiment ve výši 25 % (Marianne) a 20 % (Marianne Bydlení) nebo dárek odpovídající poskytnuté slevě (podléhá schválení Dodavatele) a v případě platby kartou hlavního partnera Akce (Mastercard) poskytnout dodatečnou slevu dalších 3 % nebo dárek odpovídající poskytnuté slevě (podléhá schválení Dodavatele) pro držitele této platební karty. V případě, že sleva nebude z důvodu opomenutí Partnera poskytnuta, je Partner povinen poskytnout dodatečné plnění. Po podpisu Závazné rezervace se lze od výše slev odchýlit pouze na základě písemné dohody s Dodavatelem.

i)       Zajistit, že reklama na Akci či jiná propagace, kterou Partner zajišťuje vlastními prostředky (zejména na svých webových stránkách, sociálních sítích či jiným způsobem) obsahuje jasně definované podmínky Akce, zejména poskytnutí slevy či jiného plnění ze strany Partnera (např.: provozoven „sleva platí po předložení Slevového kuponu z časopisu Marianne, Marianne Bydlení nebo Aplikace DM“; u e-shopů: „sleva platí při zadání slevového kódu, který najdete v časopisech Marianne, Marianne Bydlení nebo Aplikaci DM“). Každá online prezentace, reklama na Akci či jiná propagace, kterou Partner zajišťuje vlastními prostředky, navíc podléhá písemnému schválení ze strany Dodavatele, a to z důvodu zachování jednotnosti. Dodavatel v tomto ohledu poskytne Partnerovi na vyžádání až 5 grafických online formátů takové reklamy. Partner je povinen zaslat Dodavateli zadání takové reklamy nejpozději do 31. 3. 2022.

4.2       Partner se tímto výslovně zavazuje zajistit, že po celou dobu konání Akce, tj. ve dnech 22.– 24.4. 2022 v České republice a na Slovensku, neprobíhala v provozovnách Partnera uvedených v Seznamu provozoven, a na žádném e-shopu Partnera (není-li v Seznamu e-shopů), jiná propagační či marketingová akce, která by formou poskytování slev, dárků nebo podobných výhod podporovala prodej výrobků a služeb Partnera nebo výrobků a služeb třetích osob. Výjimečně, zejména při doprodeji staré kolekce, při delší dobu trvajících akcích pro stálé či klubové zákazníky, nebo držitele zákaznických slevových karet apod. (‚Jiné akce‘), může po předchozím písemném oznámení Dodavateli a jeho písemném souhlasu Partner slevy v době konání Akce poskytovat, to však pouze za podmínky, že:

a)       Kupujícímu poskytne plnění, jehož hodnota bude součtem plnění poskytnutého v rámci Jiné akce a plnění, které jsou uvedeny a detailněji specifikované v Event Manageru (popřípadě v Závazné rezervaci) a tedy poskytnutého na základě těchto Obchodních podmínek a Závazné rezervace (tj. například poskytne nejprve slevu dle podmínek Jiné akce a z takto zlevněného zboží poskytne další slevu v rámci Akce nebo ke zboží zlevněnému v rámci Akce poskytne další výhodu/dárek dle podmínek Jiné akce), nebo

b)       Kupujícímu poskytne plnění, uvedené a detailněji specifikované v Event Manageru (popřípadě v Závazné rezervaci) na základě těchto Obchodních podmínek a Závazné rezervace (tj. v rámci Akce), jehož hodnota bude vždy vyšší než hodnota plnění poskytovaného v rámci Jiné akce.

4.4       Pokud je Závazná rezervace podepsána Partnerem i Agenturou, má se za to, že Agentura je oprávněna Partnera při realizaci Akce zastupovat, a to v rozsahu podrobného rozdělení kompetencí a odpovědnosti za plnění povinností plynoucích z účasti na Akci, které bude uvedeno v příloze Závazné rezervace. V takovém případě se tato příloha stává nedílnou součástí Smlouvy vzniklé ve smyslu čl. 2.2 těchto Obchodních podmínek. Nebude-li tato příloha k Závazné rezervaci přiložena, nebo nebude-li zcela upravovat vztah mezi Partnerem a Agenturou, Partner a Agentura odpovídají za splnění povinností společně a nerozdílně.

4.5       Pokud je Závazná rezervace podepsána pouze Agenturou, má se za to, že Agentura je oprávněna Partnera při realizaci Akce zastupovat ve všech záležitostech. Rozdělení kompetencí a odpovědnosti mezi Agenturu a Partnera za plnění povinností plynoucích z účasti na Akci je jejich interní záležitostí; za splnění těchto povinností odpovídá Dodavateli výhradně Agentura, zejména odpovídá za splnění povinností Partnera dle tohoto článku 4. To nemá vliv na práva Dodavatele vůči Partnerovi, zejména na práva dle čl. 7 těchto Obchodních podmínek.

4.6       Pokud si Partner zakoupí prezentaci své nabídky v provozovně, obdrží pouze prezentaci své provozovny (nikoli webu či e-shopu), tzn. prezentace v Časopisech, na microsite a v Aplikaci DM nebudou obsahovat odkazy na internetové stránky či e-shop Partnera. Prezentaci internetových stránek či e-shopu Partnera si může Partner objednat pouze formou dokoupení patřičných modulů pro e-shopy dle nabídky Dodavatele.

4.7       Partner nebo Agentura nejsou oprávněni inzerovat či nabízet Slevové kupony ani Slevové kódy na svých webových stránkách, e-shopu, sociálních sítích nebo v jakékoli (elektronické či písemné) komunikaci vůči svým zákazníkům.

4.8       Partner a/ nebo Agentura dále nejsou oprávněni nabízet slevu na jiné produkty, než které jsou součástí nabídky, na kterou se dle Smlouvy uplatní Slevové kupony či Slevové kódy. Partner nebo Agentura jsou povinni k poskytnutí slevy či jiného plnění vždy požadovat po Kupujícím předložení Slevového kuponu či zadání Slevového kódu z Časopisu či prostřednictvím Aplikace DM.

4.9       Partner a / nebo Agentura nejsou oprávněni sdělit či poskytovat Slevové kupony či Slevové kódy jakékoliv třetí osobě, zejména pokud hrozí, že by třetí osoba Slevové kupony či Slevové kódy jakýmkoliv způsobem zveřejnila.

4.10       Partner a / nebo Agentura nejsou oprávněni začít s Akcí dříve, Akci dříve ukončit ani Akci prodloužit, či jinak časově nastavit, než jak je uvedeno v podmínkách Akce dle těchto Obchodních podmínek a dalších dokumentech tvořících Smlouvu. Povinnost z předchozí věty se neuplatní v případě produktů, které si Kupující dle jejich povahy objednává s předstihem a je nutné, aby provozovnu navštívil vícekrát a případně svoji objednávku upravil (např. zakázkový nábytek, kuchyně atd.). V takových případech může Partner uvést, že objednávku je možné vytvořit s předstihem, přičemž Slevový kupon je třeba k takové objednávce doložit. Určení, zda je to v rámci Akce možné, je zcela na Dodavateli. V případě pochybností jsou Partner nebo Agentura povinni se Dodavatele dotázat, zda lze výjimku dle tohoto odstavce uplatnit.

5. Práva spojená s Akcí

5.1       Akce je duševním vlastnictvím Dodavatele, který si vyhrazuje k Akci veškerá práva. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele není nikdo oprávněn využívat konání Akce, zejména není oprávněn kopírovat, napodobovat či jinak používat promo materiály propagující Akci, kopírovat vizuály dodané Dodavatelem nebo použít logo Akce. Partner anebo Agentura tímto souhlasí s tím, aby Dodavatel pro účely Akce používal jejich loga a jiné materiály, které mohou být chráněny právními předpisy a které pro účely Akce Partner a Agentura Dodavateli předají nebo určí.

5.2       Veškeré informace a údaje týkající se Akce, které nejsou dle těchto Obchodních podmínek výslovně určeny ke zveřejnění či ke zpřístupnění třetím osobám, a informace týkající se Obchodních podmínek, Závazné rezervace a Smlouvy mezi Dodavatelem a Partnerem nebo Agenturou jsou předmětem obchodního tajemství Dodavatele.

5.3       Partner a Agentura se na základě těchto Obchodních podmínek a Smlouvy zavazují, že promo materiály propagující Akci nebo prezentaci Akce či její podobu, které jim budou dodány ze strany Dodavatele, neposkytnou třetí osobě ani nezpřístupní veřejnosti dříve, než k tomu budou dle těchto Obchodních podmínek oprávněni, tedy k datu publikace Časopisů, které budou obsahovat Moduly a další záležitosti související s Akcí. Podoba promo materiálů propagujících Akci a podoba prezentací Akce je ve výhradní kompetenci a na výhradním uvážení Dodavatele. Partner nebo Agentura budou poskytovat Dodavateli v tomto ohledu pouze součinnost a svá nezávazná doporučení. Partner a Agentura nejsou oprávnění promo materiály k Akci použít k jakýmkoliv jiným účelům, než je prezentace a propagace Akce.

5.4       Partner a Agentura udělují Dodavateli oprávnění užít údaje poskytnuté dle těchto Obchodních podmínek pro své marketingové a propagační účely.

6. Odměna, platební podmínky

6.1       Partner nebo Agentura jsou povinni zaplatit Dodavateli za poskytnutý inzertní prostor a za ostatní formy propagace poskytnuté na základě těchto Obchodních podmínek a Smlouvy odměnu dle platného ceníku uvedeného v Závazné rezervaci plus příslušnou zákonnou DPH.

6.2       Odměna dle odst. 6.1 těchto Obchodních podmínek je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele vedený v CZK: č.ú. 46455000/2700 vedený u Unicredit Bank a.s., a to nejpozději do čtrnácti (14) dní od vystavení daňového dokladu (faktury) který je na úhradu odměny Dodavatel povinen vystavit. Partner nebo Agentura je v případě první inzerce povinen uhradit zálohovou fakturu, a to nejpozději do 21. 2. 2022. Pro případ prodlení s úhradou faktury je Partner nebo Agentura povinna zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně od prvního dne prodlení do zaplacení a zároveň zaplatit plnou ceníkovou cenu inzerce (tj. cenu inzerce bez poskytnuté slevy.) To nemá vliv na další práva Dodavatele dle těchto Obchodních podmínek.

7. Smluvní pokuta

7.1       Poruší-li Partner povinnosti uvedené v odst. 4.1 písm. f) nebo písm. g) těchto Obchodních podmínek, jsou Partner nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinni zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení některé z uvedené povinnosti.

7.2       Poruší-li Partner povinnosti uvedené v odst. 4.1 písm. a), písm. b) nebo písm. e) těchto Obchodních podmínek, jsou Partner nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinni zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení některé z uvedené povinnosti.

7.3       Poruší-li Partner povinnosti uvedené v odst. 4.1 písm. c), písm. d) nebo písm. i) těchto Obchodních podmínek, jsou Partner nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinni zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 60.000 Kč za každé jednotlivé porušení některé z uvedené povinnosti.

7.4       Poruší-li Partner povinnost uvedenou v odst. 4.1 písm. h) těchto Obchodních podmínek, jsou Partner a/nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinni zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

7.5       Poruší-li Partner jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 4.2 těchto Obchodních podmínek, jsou Partner a/nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinni zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každou provozovnu, ve které bude probíhat propagační či marketingová akce, a smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý e-shop, na kterém bude probíhat propagační či marketingová akce, která formou poskytování slev nebo dárků nebo podobných výhod podporuje prodej výrobků a služeb Partnera nebo výrobků a služeb třetích osob.

7.6       Poruší-li Partner nebo Agentura povinnosti uvedené v odst. 4.7 nebo 4.8 těchto Obchodních podmínek, jsou Partner a/nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinni zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 600.000 Kč za každý den, kdy jednotlivé porušení dle těchto článků trvá. Jednotlivá porušení dle odst. 4.7 a 4.8 se posuzují každé samostatně.

7.7       Poruší-li Partner nebo Agentura povinnosti uvedené v odst. 4.9 těchto Obchodních podmínek, jsou Partner a/nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinni zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 600.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

7.8       Poruší-li Partner povinnosti uvedené v odst. 4.10 a 5.3 těchto Obchodních podmínek, je Partner a/nebo Agentura (společně a nerozdílně) povinna zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 600.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

7.9       Provozovnami se pro účely tohoto odstavce 7 těchto Obchodních podmínek rozumí též jednotlivé provozovny obchodního řetězce, lékáren nebo jiné provozovny, se kterými Partner uzavřel smlouvu za účelem účasti Partnera na Akci.

7.10       Partner a Agentura prohlašují, že souhlasí s výší smluvních pokut dle tohoto odstavce 7 těchto Obchodních podmínek, neboť si jsou vědomi, že nesplnění jejich smluvních povinností je způsobilé poškodit dobré jméno a důvěryhodnost Dodavatele a Časopisů a tím negativním způsobem mimo jiné ovlivnit úspěšnost Akce a prodej Časopisů.

7.11       Vznikem nároku či zaplacením smluvní pokuty ze strany Partnera nebo Agentury není dotčen nárok Dodavatele na odměnu uvedenou v Závazné rezervaci a nárok na náhradu škody v plné výši.

7.12       Poruší-li Dodavatel povinnosti uvedené v odst. 3.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Partnerovi souhrnnou smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč, nebo nabídnout přiměřenou kompenzaci ve formě inzerce. Nepovažuje se však za porušení těchto Obchodních podmínek, pokud nedojde ke splnění povinnosti Dodavatele uvedené v odst. 3.1 z důvodu, že Partner neuvede v seznamu provozoven v Event Manageru všechny provozovny, které se Akce účastní, nebo nesprávně uvede jméno, adresu provozovny nebo při převzetí materiálů neposkytne potřebnou součinnost a dále pokud nedodá Dodavateli podklady pro inzerci a přípravu propagačních materiálů a Slevových kuponů.

7.13       Partner, Agentura ani Dodavatel nejsou povinni platit smluvní pokutu tehdy, poruší-li závazky uvedené v těchto Obchodních podmínek z důvodu působení vyšší moci, tj. zejména z důvodů havárie, požáru, povodně či jiné přírodní katastrofy, epidemie a podobné události, pokud jim nemohli ani při vynaložení rozumně požadovatelného úsilí zabránit. To neplatí, jedná-li se o nesplnění povinnosti, s jejímž splněním byla povinná strana v prodlení už v okamžiku, kdy nastal případ vyšší moci. Partner, Agentura i Dodavatel se zavazují informovat se o vzniku vyšší moci a postupovat tak, aby porušení povinností a škody z toho vzniklé byly co nejmenší.

7.14       Smluvní pokuta je splatná bezhotovostním převodem na účet Dodavatele nebo Partnera uvedený v Závazné rezervaci, a to do 10 (deseti) dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení Partnerovi nebo Dodavateli.

7.15        Partner a / nebo Agentura berou na vědomí, že logo „Dny Marianne“ je ochrannou známkou a že jsou oprávněni tuto ochrannou známku použít jen k účelu a způsobem uvedeným v těchto Obchodních podmínkách a v Závazné rezervaci. Partner a Agentura se zavazují dbát o to, aby ochranná známka nebyla nikdy použita znevažujícím způsobem ani způsobem, který by poškozoval nebo mohl poškodit dobrou pověst Dodavatele nebo jeho výrobků a služeb. V případě porušení jakéhokoli závazku Partnera a Agentury z tohoto odstavce je Dodavatel oprávněn požadovat po Partnerovi a Agentuře (společně a nerozdílně) a Partner a Agentura (společně a nerozdílně) se zavazují zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku Partnera nebo Agentury.

8. Doba trvání a ukončení spolupráce

8.1       Spolupráce mezi Partnerem a / nebo Agenturou a Dodavatelem bude probíhat vždy po dobu nezbytně nutnou pro splnění veškerých povinností smluvních stran vyplývajících ze Závazné rezervace a z těchto Obchodních podmínek, resp. ze Smlouvy.

8.2       Smlouvu uzavřenou postupem dle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek nelze vypovědět. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran.

8.3       Pro případ, že by kterákoliv ze stran porušila své povinnosti, přičemž na tuto skutečnost byla upozorněna a závadný stav neodstranila ani v poskytnuté přiměřené lhůtě, nebo pro případ, že by kterákoliv ze stran své povinnosti porušila podstatným způsobem, je druhá strana oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy uzavřené postupem dle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek. Smlouva v tomto případě zaniká ke dni, v němž byl projev vůle oprávněné strany od Smlouvy odstoupit doručen v písemné podobě druhé straně porušující své povinnosti. Pro účely tohoto odstavce se Partner a Agentura považují za jednu stranu těchto Obchodních podmínek a Smlouvy.

9. Náklady na plnění

9.1       Není-li v Závazné rezervaci nebo těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, nese každá Strana náklady, které jí vznikly s plněním podle Smlouvy.

10. Další ujednání

10.1       Strany se zavazují poskytnout si vzájemně a včas veškeré informace a podklady, které jsou nezbytně nutné pro řádné a včasné plnění závazků plynoucích z těchto Obchodních podmínek a ze Smlouvy. V záležitostech týkajících se Smlouvy jsou oprávněny jednat za smluvní strany tyto kontaktní osoby:

za Dodavatele:
akce@burda.cz, mobil: 724 080 744

za Partnera:
osoby uvedené v Závazné rezervaci a přihlášce vyplněné Partnerem (příp. i agenturou).

10.2       Pokud některá ze stran předá druhé straně za účelem plnění povinností plynoucích ze Smlouvy materiály, k nimž se vážou patenty, autorská práva či jiná práva obdobného charakteru, zůstávají jí tato práva zachována a nepřecházejí žádným způsobem na další stranu.

10.3       Strany se zavazují využívat informace získané od druhé strany v souvislosti s plněním těchto Obchodních podmínek a Smlouvy pouze pro účely této Smlouvy. Partner a Agentura berou na vědomí, že se Smlouva s Partnerem nebo Agenturou se uzavírá jako nevýhradní, tedy že Dodavatel má neomezené právo zvolit si další smluvní partnery Akce.

10.4       Partner je oprávněn stornovat Závaznou rezervaci a odstoupit od této Smlouvy, aniž by mu vznikla povinnost zaplatit odstupné ve výši určené v Závazné rezervaci, do 14 (čtrnácti) dnů od podpisu Závazné rezervace. Pokud dojde ke stornování Závazné rezervace, a tedy odstoupení od Smlouvy po uplynutí 14 (čtrnácti) dnů od podpisu Závazné rezervace, je Partner povinen zaplatit Dodavateli odstupné ve výši plné ceny (včetně DPH) uvedené v Závazné rezervaci, a to do 5 (pěti) dnů od doručení písemného oznámení od odstoupení či částečného odstoupení od Smlouvy Dodavateli. (tahle věta byla na konci, ale logická mi přijde hned za první větou) Partner však není oprávněn Závaznou rezervaci stornovat, pokud zbývá do termínu vydání Časopisů 50 (padesát) dní a méně. Stornovat Závaznou rezervaci a odstoupit od Smlouvy je možné pouze písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy, které musí být doručeno Dodavateli. Pokud bylo prostřednictvím Závazné rezervace objednáno více různých inzertních ploch, je možné stornovat Závaznou rezervaci, a tedy odstoupit od Smlouvy i jen částečně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1       Ustanovení těchto Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást každé Závazné rezervace, resp. Smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Partnerem dle odst. 2.2 těchto Obchodních podmínek. V případě, že Závazná rezervace obsahuje výslovné ujednání, které těmto Obchodním podmínkám odporuje, použije se přednostně výslovné ustanovení Závazné rezervace.

11.2       Tyto Obchodní podmínky mohou být Dodavatelem kdykoli změněny. O jakékoli změně Obchodních podmínek bude Dodavatel Partnera písemně informovat. Pokud Partner se změnami Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo vypovědět Závaznou rezervaci, resp. Smlouvu, s výpovědní dobou 30 (třiceti) dnů, která započne běžet ode dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi. Případné změny Obchodních podmínek se však nijak nevztahují na Závazné rezervace, respektive na Smlouvy uzavřené před účinností těchto změn.

11.3       V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, Závazné rezervace, respektive Smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek, Závazné rezervace, respektive Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, které se stalo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným.

11.4       Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem. Veškeré spory, které vzniknou z těchto Obchodních podmínek, Závazné rezervace, resp. Smlouvy, budou předloženy k rozhodnutí příslušnému (obecnému) soudu Dodavatele.

11.5       Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Dodavatele na adrese https://akce.burda.cz/. (tento odkaz bude funkční 3.1.2022)