BURDA International CZ s.r. o.
Přemyslovská 2845/43 • 130 00 Praha 3 • Tel. +420 221 589 111 • Fax. +420 221 589 368


Obchodní podmínky společnosti BURDA International CZ s r.o. platné pro předplatné, soutěže a jiné akce a projekty

1. Kdy platí tyto obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky společnosti Burda International CZ s.r.o., IČO: 15273598, Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (dále jen Burda nebo my). Jejich obsah tvoří součást smlouvy, kterou s Vámi Burda uzavírá v následujících případech:

1) pokud si u nás nebo našich partnerů objednáte některý z časopisů, které vydáváme, ať už formou předplatného nebo jednotlivě, nebo si od nás stáhnete obsah související s tématikou jednoho nebo více našich časopisů, ať už se jedná o placený nebo neplacený časopis nebo jiný obsah (Časopisy a další obsah),

2) pokud se účastníte soutěže nebo jiné akce, kterou pořádáme a která zpravidla souvisí s tématikou jednoho nebo více našich časopisů (Akce),

3) pokud používáte internetové stránky, které provozujeme a které zpravidla souvisí s tématikou jednoho nebo více našich časopisů,

4) pokud používáte mobilní aplikace, které provozujeme a které zpravidla souvisí s tématikou jednoho nebo více našich časopisů nebo s nějakou naší Akcí,

5) pokud používáte naše profily na sociálních sítí, které zpravidla souvisí s tématikou jednoho nebo více našich časopisů nebo s nějakou naší Akcí, anebo

6) pokud se přihlásíte k našemu newsletteru.

Tím, že si objednáte Časopisy a další obsah, účastníte se naší soutěže nebo jiné Akce, anebo užíváte naši aplikaci nebo webovou stránku, nebo naše profily na sociálních sítích nebo si objednáte náš newsletter, stáváte se naším zákazníkem a náš vzájemný vztah se řídí těmito obchodními podmínkami a, pokud existují, pak i podrobnějšími podmínkami pro danou soutěž nebo jinou Akci (Podmínky Akce) nebo pro danou webovou stránku nebo mobilní aplikaci. V případě nesrovnalostí mají přednost Podmínky Akce nebo podmínky konkrétní webové stránky nebo mobilní aplikace před těmito obchodními podmínkami.

2. Kdo může být našim zákazníkem

Naším zákazníkem mohou být jen lidé starší než 18 let bez omezení svéprávnosti, a dále společnosti, za které jedná oprávněná osoba. Pokud nesplňujete tyto podmínky, nesmíte si objednat předplatné, účastnit se soutěže ani jiné Akce. Podmínky Akce mohou stanovit jiný věkový limit a další podmínky účasti. Používat naše webové stránky, mobilní aplikace a profily sociálních sítí můžete už od věku 15 let, ale nesmíte se registrovat, dokud Vám nebylo 18 let. Podmínky webové stránky nebo mobilní aplikace mohou stanovit jiný věkový limit a další podmínky registrace. Soutěží se mohou účastnit jen fyzické osoby, ne společnosti. Před objednáním Časopisu a dalšího obsahu, přihlášením nebo účastí na Akci a před použitím webové stránky nebo mobilní aplikace se musíte seznámit s těmito obchodními podmínkami, našimi Zásadami ochrany soukromí dostupnými z webové stránky burda.cz/dokumenty a Podmínkami Akce nebo jinými podrobnými podmínkami, pokud se na danou Akci, webovou stránku či mobilní aplikaci vztahují.

3. Osobní údaje dalších osob

Při poskytování služeb pracujeme s Vašimi osobními údaji a můžeme pracovat i s osobními údaji dalších osob, pokud nám takové údaje poskytnete (například u předplatného jako dárek). V tom případě musíte zajistit, že se i takové osoby seznámí s našimi Zásadami ochrany soukromí, které jsou dostupné na burda.cz/dokumenty.

4. Fotky a jiné příspěvky, informace od Vás a záznamy z Akcí a přípravy článku

Pokud nám v souvislosti s užíváním našich služeb dobrovolně poskytnete jakékoliv informace nebo jiné příspěvky (například fotky nebo dopisy s Vašimi příběhy nebo fotky dalších osob), včetně příspěvků chráněných autorským právem a příspěvků obsahujících osobní údaje, pak souhlasíte s tím, abychom takové příspěvky použili při poskytování našich služeb, včetně toho, že je můžeme zveřejnit včetně osobních údajů uvedených v příspěvku. Spolu s příspěvkem můžeme zveřejnit i Vaše křestní jméno a obec, kde bydlíte. Nebudeme ale zveřejňovat Vaše ostatní identifikační údaje mimo údaje v příspěvku, aniž bychom se na tom výslovně domluvili, a dále omezíme použití Vašich příspěvků, pokud nám při jejich poskytnutí výslovně řeknete, že je smíme použít jen určitým způsobem. Pokud je součástí příspěvku fotografie anebo osobní údaje jiné osoby, pak nám takový příspěvek smíte poskytnout, jen pokud tato osoba souhlasila se zveřejněním fotografie anebo osobních údajů a seznámila se s našimi Zásadami ochrany soukromí a těmito obchodními podmínkami. Pokud se účastníte naší Akce, můžeme Vás vyfotit, natočit i nahrát a takový záznam můžeme použít při poskytování našich služeb, včetně toho, že ho můžeme zveřejnit. Bude-li to možné, budeme se Vás snažit o pořizování záznamu informovat i na místě akce. Pokud nám pro přípravu článku dobrovolně poskytnete informace nebo jiné příspěvky a umožníte nám pořídit si fotky a jiné záznamy, tak souhlasíte, že tyto příspěvky a záznamy můžeme použít při poskytování našich služeb, zejména při přípravě, vydání a propagaci článku, a to i opakovaně. Vedle toho můžeme u záznamu uvést i další informace, které jste nám při přípravě článku sdělili, zejména Vaše jméno, povolání a obec, kde žijete.

Pokud nám při přípravě článku umožníte zaznamenat jiné osoby, věci nebo prostory, pak nám tím potvrzujete, že zaznamenané osoby a osoby, které případně vykonávají k zaznamenaným věcem nebo prostorám jakákoliv práva, souhlasí se záznamem a jeho použitím ve stejném rozsahu jako Vy, a musíte zajistit, že se tyto další osoby seznámí s našimi Zásadami ochrany soukromí a těmito obchodními podmínkami. Vámi poskytované informace musejí být pravdivé a nezavádějící. Příspěvky i záznamy můžeme použít opakovaně, můžeme je upravit, a naopak je nemusíme použít vůbec. Konkrétně článek a související informace, materiály a záznamy můžeme publikovat i ve více časopisech a online prostřednictvím našich webových stránek, aplikací nebo profilů na sociálních sítích nebo jiným obdobným způsobem. Pokud jsou poskytnuté materiály chráněny jako duševní vlastnictví, udělujete nám jejich poskytnutím nevýhradní, bezplatnou a časově a místně neomezenou licenci k tomu, abychom je mohli použít podle těchto obchodních podmínek a případně tak, jak si sjednáme. V Podmínkách Akce si můžeme dojednat podrobnější podmínky a licence může být sjednána i jako výhradní. Za poskytnuté materiály ani informace ani za pořízení záznamu nemáte Vy ani žádné jiné osoby nárok na žádnou odměnu, ledaže jsme si to předem výslovně sjednali.

5. Základní pravidla soutěží a jiných Akcí

Podmínky Akce mohou mít i podobu jednoduchých pravidel pro určení výherce, napsaných v časopise, na webové stránce nebo prostřednictvím profilu na sociální síti. Některé Akce pořádáme spolu s partnery uvedenými v Podmínkách Akce (každý z nich dále jen Partner). V tom případě se před registrací a účastí na Akci musíte seznámit i s případnými obchodními podmínkami všech Partnerů a jejich zásadami ochrany osobních údajů.

Výherce soutěže můžeme vyhlásit oznámením v časopise, kde byla soutěž vyhlášena nebo propagována a na jakýchkoliv našich webových stránkách, profilech sociálních sítí či jiným obdobnými způsobem. Pokud v Podmínkách Akce neuvádíme něco jiného, zveřejníme u výherce jeho celé jméno a obec, u Prahy můžeme uvést i městskou část nebo obvod. Stejným způsobem může výherce zveřejnit i Partner soutěže.

Pokud se během trvání Akce změní informace, které jste nám v souvislosti s Akcí poskytli, musíte nám změnu oznámit.

Můžeme kdykoli změnit podmínky či pravidla jakékoliv Akce, zejména soutěže, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Akce, bez udání důvodu. Žádný účastník nemá v takovém případě nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Smíme kontrolovat podmínky pro účast na Akci. V případě sporu smíme posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.

Při účasti na Akci se musíte chovat tak, aby Vám ani jiným nevznikla žádná újma.

Účast v soutěži ani jiné Akci nezaručuje výhru, ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

Neneseme odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže ani jiné Akce a neodpovídáme za žádnou újmu způsobenou účastí v soutěži ani jiné Akci ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Z každé soutěže i jiné Akce jsou vyloučeny osoby v pracovním, dodavatelském nebo obdobném vztahu k Burdě, Partnerům dané soutěže či Akce a k dalším subjektům pověřeným zajištěním soutěže či jiné Akce či plněním výhry v této soutěži, a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Výhry v soutěžích nejsou přenositelné, ledaže s tím souhlasí Burda.

Výhra je poskytována ve formě plnění ze strany Pořadatele nebo případných Partnerů, nikoliv v peněžité podobě.

6. Předplatné

Předplatné se sjednává na dobu určitou s automatickou obnovou. Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední provedené úhrady předplatného.

V případě, že předplatitel nebude reflektovat na nabídku prodloužení předplatného ani své předplatné neukončí, neuhrazené tituly dostávat nebude a nevznikne tak ani žádná pohledávka společnosti Burda International CZ vůči předplatiteli.

V případě objednávky s opakovanou platbou kartou (rekurentní platba) je pro ukončení předplatného potřeba předplatné odhlásit s předstihem alespoň jeden měsíc. Opakovaná platba probíhá automaticky bez předchozího avíza předplatitele, a to ve výši a periodicitě uvedené při založení objednávky, maximálně do konce platnosti platební karty. V případě, že by opakovaná platba měla být v jiné výši, než bylo uvedeno v objednávce, je předplatitel o takové změně informován s předstihem pomocí e-mailu. Opakovanou platbu kartou lze zrušit a stornovat e-mailem na adrese predplatne@burda.cz.

7. Zasílaní novinek našim zákazníkům

Jako našim zákazníkům Vám budeme zasílat novinky a nabídky ohledně našich služeb a produktů podobným těm, které využíváte nebo jste je v minulosti využívali. Pokud se z odběru odhlásíte, zasílání ukončíme.

8. Zasílaní vyžádaných newsletterů

Pokud jste se zaregistrovali k zasílání newsletteru ohledně určitého produktu či okruhu zájmů, budeme Vám zasílat i související novinky a nabídky ohledně služeb a produktů našich obchodních partnerů. Novinky a nabídky se budeme snažit vybírat tak, aby pro Vás byly zajímavé. Pokud se z odběru odhlásíte, zasílání ukončíme.

9. Poučení pro spotřebitele

Spotřebitelem je každý, kdo naše služby využívá mimo své podnikání. Burda je podnikatelem. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli podle těchto obchodních podmínek, bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.

Pokud chcete od smlouvy odstoupit, můžete použít tento formulář pro vzorové odstoupení:

„Oznámení o odstoupení od smlouvy. Oznamuji, že tímto odstupuji od [předplatného časopisu [doplňte název] / účasti na Akci [doplňte Akci]. [Dále uvedete Vaše jméno a adresu a podepíšete se].“

Kontaktní údaje pro uplatnění práv spotřebitele:

Burda International CZ s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3,

e-mail: predplatne@burda.cz, telefon: +420 221 589 111.

Bonus k předplatnému (pokud byl součástí konkrétní nabídky) zasíláme do dvou měsíců po úhradě předplatného.

Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, Zákazník – spotřebitel uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby mu byl digitální obsah poskytnut před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a bere na vědomí, že tímto udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Smlouvy.

Pokud vznikne jakýkoliv spor mezi spotřebitelem a Burdou, který se nepodaří urovnat smírně, může se spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce coi.cz/informace-o-adr/

10. Ochrana a dostupnost našich služeb

Obsah i podoba našich Časopisů a dalšího obsahu, Akcí, webových stránek, mobilních aplikací, profilů na sociálních sítí a případných dalších projektů jsou chráněny autorským právem. Nesmíte dělat nic, co by mohlo Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užít takový obsah nebo podobu nebo co by mohlo omezit nebo ohrozit provoz našich projektů.

Burda negarantuje žádný konkrétní rozsah ani dostupnost svých projektů. Při omezení či přerušení provozu či jiných technických potížích našeho projektu Vám nenáleží žádná náhrada újmy.

11. Změny obchodních podmínek a závěrečná ustanovení

Pokaždé, když se účastníte naší Akce, užíváte naši webovou stránku, mobilní aplikaci, profil na sociální síti nebo si objednáte další Časopis a další obsah nebo prodloužíte předplatné, souhlasíte tím s aktuálním zněním těchto obchodních podmínek.

Burda může tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit i jednostranně v celém rozsahu, pokud Vám změnu oznámí na své internetové stránce nebo ve Vašem uživatelském účtu nebo e-mailem. Změna je účinná uplynutím čtrnácti dnů od oznámení, neurčí-li Burda v oznámení pozdější účinnost. Pokud se změnou nesouhlasíte, může kdykoliv po oznámení změny vypovědět smlouvu s námi ke dni účinnosti změny obchodních podmínek.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto obchodních podmínek nebo Podmínek Akce neplatným nebo neúčinným, pak namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

Znění účinné pro objednávky a přihlášení od 01. 12. 2022

Starší znění k dispozici na vyžádání na e-mailu gdpr@burda.cz.

Podmínky akce a aplikace

Dny Marianne 2023

1.       Pořadatel a podmínky

1.1 Pořadatelem nákupní akce Dny Marianne probíhající ve dnech 14. - 16. 4. 2023 a 15. - 17. 9. 2023 v České republice a 15. - 18. 9. 2023 na Slovensku (dále jen Akce) je Burda International CZ s.r.o., IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C1405 (Pořadatel).

1.2 Akce a použití mobilní aplikace Dny Marianne (Aplikace), která slouží k získání slevových kupónů či kupónů na dárky (Slevové kupóny) pro nákupy ve vybraných obchodech uvedených v Aplikaci v rámci Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele dostupnými na burda.cz/dokumenty. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí dostupnými také na burda.cz/dokumenty. Užíváním Aplikace uživatel potvrzuje, že se s uvedenými dokumenty seznámil.

2.       Partneři Akce

2.1 Partneři Akce jsou obchodníci, jejichž Slevové kupóny si uživatel zakoupí

3.       Jak lze Aplikaci stáhnout a používat?

3.1 Aplikaci je možné stáhnout zdarma v Apple Store a v Google Play. Odkaz na Aplikaci je k dispozici také na webové stránce www.dnymarianne.cz.

3.2 Podmínkou pro využití slevových nabídek je registrace uživatele do Aplikace. Poté získá možnost zakoupit si elektronické Slevové kupóny, které pak může uplatnit při nákupu ve vybraných obchodech během Akce.

3.3 Pro registraci musí uživatel pravdivě vyplnit veškeré údaje požadované v Aplikaci a souhlasit s těmito Podmínkami. Uživatel je povinen sdělit Pořadateli prostřednictvím Aplikace jakoukoliv změnu poskytnutých údajů. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Pořadatelem považovány za správné.

3.4 Pro užívání Aplikace dostane uživatel své uživatelské jméno a heslo

3.5 Pořadatel prostřednictvím Aplikace nabízí uživateli Slevové kupóny podle polohy uživatele, pokud uživatel přidělil Aplikaci potřebné oprávnění zjišťování polohy.

4.       Jak je možné získat a uplatnit Slevové Kupóny?

4.1 Po provedení registrace si uživatel může zakoupit Slevové kupóny do všech vybraných obchodů a e-shopů, které jsou do Akce zapojeny. Cena za nákup Slevových kupónů je 110 Kč (4,49 Eur). Cena je splatná ihned a Slevové kupóny uživatel obdrží po připsání ceny na účet Pořadatele. Pro platbu je využívána platební metoda prostřednictvím systému GoPay nebo Comgate. V ceně nejsou uvedeny náklady, které vzniknou uživateli za použití internetu (doba připojení, objem stažených dat apod.). Tyto náklady nese uživatel.( 2 )

4.2 Slevové kupóny v Aplikaci jsou shodné se slevovými kupóny, které jsou v tištěné podobě v přílohách časopisů Marianne, Marianne Bydlení a Marianne Venkov a styl. Uživatel má v aplikaci přístup i ke kuponům Partnerů, kteří se do akce zapojili pozdě a nejsou v příloze časopisů Marianne, Marianne Bydlení a Marianne Venkov a styl.

4.3 Na Slevovém kupónu je vždy uvedena výše slevy či dárek, případně další podmínky, za kterých uživatel při předložení Slevového kupónu v konkrétním obchodě během trvání Akce získá danou slevu či dárek.

4.4 Slevový kupón je třeba před uplatněním aktivovat. Pozor, Slevový kupón je aktivní pouze 15 minut a během této doby ho musí uživatel uplatnit. Odpočet času uživatel uvidí přímo v Aplikaci a před aktivací Slevového kupónu bude uživatel prostřednictvím Aplikace upozorněn, že má Slevový kupón aktivovat až těsně před placením. Po uplynutí 15 minut přestává být Slevový kupón aktivní a nelze jej již využít. Aktivace kupónu po omezenou dobu má za cíl zabránit jeho zneužití, kopírování a šíření po internetu. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit Slevové kupóny třetí osobě, zejména na internetu nebo na jiných sítích či jakýmkoli jiným způsobem, bezplatně či za úplatu nebo je kopírovat.

4.5 V případě, že uživatel Slevový kupón neuplatní v časovém limitu 15 minut a Slevový kupón se stane neaktivním, nemá uživatel nárok na vrácení kupní ceny Slevových kupónů či její poměrné části. Neuplatnění Slevového kupónu v časovém limitu nemůže být předmětem reklamace ze strany uživatele.

5.       Zpracování osobních údajů

5.1 Při účasti na Akci a užívání Aplikace budou zpracovány osobní údaje uživatele, jak je to popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými na burda.cz/dokumenty.